Joey Yung Wiki
Advertisement
Joey Yung Wiki


"Wondering" (囉囉攣) is a Cantonese song from Joey Yung's album, My Pride.

Lyrics

no no no no no no no no no no no no now
no no no no no no no no no no no no now

你話請我返你屋企 我話no 不如唱K (想唱隻"爭氣")
其實只要一時興起 我想即刻玩跳樓機
有時會驚玩唔起 最怕係悶到死
你話不如睇套鬼戲 (right now)
我話no 我想自己 (返去美白塊面皮)
然後再揭下taro 測下係唔係你 點知張牌跌左落地

始終囉囉攣 情願怎麼的愛戀
右腦喜歡刺激偏偏左腦最愛逛花園
令我始終囉囉攣 情願怎麼的愛戀
入戲院 嫌戲短 還是吞多一粒清心丸

任我選 怎算 (oh oh oh no定now now 定no)
任我選 怎算 (no定now now 定no 點知張牌跌咗落地)

有人話愛情第一定理 係知己知彼
其實我已經好明白你 只係未知自己
no定now (now 定no)
有時會驚玩唔起 最怕係悶到死

no no no no no no no no no no no no now
(其實只要一時興起 我即刻想玩跳樓機)
no no no no no no no no no no no no now
(有時會驚玩唔起 最怕就係悶到死)

始終囉囉攣 情願怎麼的愛戀
右腦喜歡刺激偏偏左腦最愛逛花園
令我始終囉囉攣 情願怎麼的愛戀
入戲院 嫌戲短 還是吞多一粒清心丸

任我選 怎算 (oh oh oh no定now now 定no)
任我選 怎算 (no定now now 定no 點知張牌跌咗落地)

有人又話愛情似23條 即係冇道理
其實我已經好明白你 只係仲係諮詢期
no定now (now 定no)
有時會驚玩唔起 最怕係悶到死

no no no no no no no no no no no no now
(其實只要一時興起 我即刻想玩跳樓機)
no no no no no no no no no no no no now
(有時會驚玩唔起 最怕就係悶到死)

(right now)
你話唔睇鬼戲 不如換返套膠皮
落rave 我話no 不如去大笪地
係海邊睇下人地做紫釵記 先至夠凄美
其實我點會唔明白你
你郁一郁條眉 我伸一伸條痢
算係now 定抑或no
或者咁樣囉囉攣先至係最忠於自己

no no no no no no no no no no no no now
(其實只要一時興起 我即刻想玩跳樓機)
no no no no no no no no no no no no now
(有時會驚玩唔起 最怕就係悶到死)

no no no no no no no no no no no no now
我話no 不如唱K (想唱隻"爭氣")
其實只要一時興起 我想即刻玩跳樓機
有時會驚玩唔起 最怕係悶到死
no no no no no no no no no no no no now
你話不如睇套鬼戲
我話no 我想自己
然後再揭下taro 測下係唔係你 點知張牌跌左落地

Credits

Music

  • All Programming & Keyboards by: Schumann
  • Guitar by: 賢仔
  • Chorus: Pat, Nancy, Jackie, Pal, 細May
  • All other voices by: Joey Yung

Personnel

  • Recorded by: KLS at D&M Studio
  • Mixed by: ray@ray.com.hk

Publishing

OP: EMI Music Publishing Korea Ltd.
SP: EMI Music Publishing Hong Kong
OT: Byeon Sin
Template:My Pride

Advertisement